Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony Gramaster wyrażasz zgodę na ich użycie i zapisane w pamięci urządzenia.

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

 1. Korzystając z serwisu Gramaster akceptujesz zasady niniejszego regulaminu.
 2. Właścicielem serwisu Gramaster jest Kodooy Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy Al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000726344, NIP: 7123366937, REGON: 369888301.
 3. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Gramaster oraz z usług z nim związanych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz prawa i obowiązki Kodooy Sp. z o.o. związane ze świadczeniem usług.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu wypełniają obowiązki nałożone na Kodooy Sp. z o.o. i są zgodne z zapisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
 5. Rejestrując się w serwisie Gramaster wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) przez Kodooy Sp. z o.o.
 6. Obowiązujący regulamin jest ogólnie dostępny pod adresem https://gramaster.pl/regulamin.
 7. Postanowienia regulaminu oraz wszelkie skutki z niego wynikające poddane są właściwości polskiego prawa i polskich sądów powszechnych.

§2. Definicje

 1. Serwis: Serwis internetowy dostępny pod adresem https://gramaster.pl, na którym udostępniona jest Aplikacja.
 2. Usługodawca: Kodooy Sp. z o.o., właściciel i administrator Serwisu, odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu i za oferowane w nim usługi.
 3. Aplikacja: narzędzie online stworzone przez Usługodawcę i dostępne po założeniu konta w Serwisie w celu dostarczenia treści cyfrowych w postaci Treningów.
 4. Trening: zorganizowane w zestawy pytania z zakresu gramatyki języka angielskiego.
 5. Abonament: ograniczony czasowo dostęp do treningów zgodny z bieżącą ofertą dostępną na stronie https://gramaster.pl.
 6. Użytkownik: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca konto w Serwisie. Osoby niepełnoletnie mogą posiadać konto w Serwisie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
 7. Urządzenie: urządzenie spełniające wymogi techniczne Serwisu, podłączone do internetu.

§3. Serwis

 1. Serwis oferuje Aplikację przeznaczoną do samodzielnych Treningów w trybie on-line na różnych poziomach zaawansowania.
 2. Dostęp do Treningów jest płatny według ceny podanej w ofercie zamieszczonej w Serwisie.
 3. W zamian za wniesioną opłatę Użytkownik otrzymuje czasowy dostęp do wybranej opcji Abonamentu w Serwisie.

§4. Konto użytkownika

 1. Założenie konta w Serwisie jest bezpłatne.
 2. Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym.
 3. Do założenia konta wymagane jest podanie poprawnego i działającego adresu e-mail, należącego do Użytkownika, na który zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym.
 4. Niedozwolone jest używanie adresów e-mail mogących naruszać prawa osób trzecich.
 5. Założenie konta jest ukończone po aktywacji konta przez Użytkownika. Aktywacja konta następuje poprzez kliknięcie w link aktywacyjny.
 6. Do zalogowania się na swoje konto wymagane jest podanie prawidłowego adresu e-mail i hasła.
 7. Użytkownicy zalogowani do konta w Serwisie w opcji "Wypróbuj nas" mają prawo do korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu w ograniczonym okresie dni kalendarzowych, zgodnie z bieżącą ofertą dostępną w Serwisie.
 8. Dostęp do Serwisu w opcji "Wypróbuj nas" przyznawany jest jednorazowo po aktywacji konta przez Użytkownika.
 9. Z jednego konta może korzystać tylko jeden Użytkownik.
 10. Jeśli Użytkownik zapomni swojego hasła, może skorzystać z opcji "Nie pamiętasz hasła?" dostępnej pod adresem https://gramaster.pl/forgot-password.

§5. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest chronić swoje hasło do konta przed poznaniem go przez osoby trzecie.
 2. Zabronione jest publikowanie, użyczanie, sprzedawanie hasła w jakiejkolwiek formie.
 3. Użytkownik zalogowany do swojego konta na Urządzeniu dostępnym publicznie (umieszczonym np. w szkole, w kawiarni internetowej itp.) jest zobowiązany do wylogowania się bezpośrednio po zakończeniu korzystania z Serwisu, poprzez naciśnięcie odnośnika "Wyloguj". W razie niezastosowania się do tego wymogu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treningi wykorzystane przez osoby trzecie.
 4. Usługodawca nie odpowiada za skutki utraty hasła na rzecz osoby trzeciej.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania Serwisu, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień.
 7. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, mogą zostać czasowo zablokowane lub usunięte. W takim przypadku opłata za dostęp do Treningów nie jest zwracana.
 8. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu i skasować założone konto, wysyłając odpowiednią informację na adres Usługodawcy kontakt@gramaster.pl. W takim wypadku wniesione opłaty za niewykorzystany okres w ramach Abonamentu nie są zwracane Użytkownikowi.
 9. Usługodawca ma prawo uznać, że informacje przekazane na adres e-mail podany podczas procesu zakładania konta zostały poprawnie doręczone.

§6. Wymagania techniczne

 1. Serwis przystosowany jest do działania zarówno na urządzeniach desktopowych jak i mobilnych.
 2. W wersji desktopowej Serwis przystosowany jest do działania na urządzeniach posiadających systemy operacyjne Mac OS lub Windows, z dostępem do internetu oraz zainstalowaną najnowszą przeglądarką internetową (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox lub Opera).
 3. W wersji mobilnej Serwis przystosowany jest do działania na telefonach komórkowych i tabletach posiadających systemy operacyjne Android 4.1 i wyższe wersje lub iOS 7 i wyższe wersje, z dostępem do internetu.

§7. Opłaty

 1. Abonament jest płatny według ceny podanej w ofercie zamieszczonej w Serwisie.
 2. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 3. Opłata za Abonament jest ostateczną kwotą do zapłaty. Nie występują dodatkowe lub ukryte opłaty.
 4. Zakup Abonamentu jest możliwy tylko dla Użytkowników zalogowanych do konta w Serwisie.
 5. Obsługa płatności jest realizowana w sposób automatyczny i samoobsługowy przy współpracy z zewnętrzną firmą pośredniczącą PayU, ul.Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, zwaną dalej "Operatorem płatności", prowadzącą Serwis do obsługi płatności elektronicznych pod adresem http://www.payu.pl.
 6. Płatności są realizowane zgodnie z regulaminem Operatora Płatności.
 7. Uruchomienie dostępu do opłaconej usługi następuje nie dłużej niż po 24 godzinach od wpłynięcia należności na konto Usługodawcy, lub otrzymania powiadomienia o wpłynięciu należności od Operatora płatności.
 8. Zakupiony Abonament wygasa po upływie 30 dni kalendarzowych - w opcji "Dostęp 30-dniowy" lub po upływie roku kalendarzowego - w opcji "Dostęp roczny", licząc od terminu uruchomienia dostępu do usługi.
 9. Usługodawca nie odpowiada za problemy lub trudności powstałe w trakcie realizacji płatności, gdyż nie bierze bezpośrednio udziału w obsłudze płatności.
 10. Wszelkie reklamacje płatności zgłaszane przez Użytkowników do Usługodawcy są przekazywane do Operatora Płatności.
 11. Na życzenie Użytkownika Usługodawca może wystawić fakturę VAT. Chęć otrzymania faktury powinna zostać zgłoszona przez Użytkownika nie wcześniej niż w momencie zatwierdzenia jego płatności i nie później niż 7 dni od momentu zatwierdzenia płatności. W celu uzyskania Faktury VAT Użytkownik zobowiązany jest przesłać do Usługodawcy na adres kontakt@gramaster.pl komplet danych niezbędnych do wystawienia faktury (dane zamówienia, którego dotyczy faktura, dane nabywcy, numer NIP, adres do przesłania faktury).

§8. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy przez 14 dni od momentu jej zawarcia tj. od zakupu Abonamentu.
 2. Odstąpienie od umowy powinno być złożone w formie pisemnej i przesłane pocztą elektroniczną na adres kontakt@gramaster.pl lub tradycyjną na adres Usługodawcy podany w Regulaminie. Przykładowa treść odstąpienia od umowy:

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
  Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy na zakup Abonamentu, zawartej w dniu .........
  Imię i nazwisko: .........
  Adres email podany podczas rejestracji: .........
  Data i podpis (wymagane tylko w przypadku korespondencji pocztą tradycyjną).


 3. Po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, na adres email wskazany podczas rejestracji.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi jeśli zgadza się on na rozpoczęcie Treningów w ramach zakupionego Abonamentu przed upływem wymienionego w pkt 1 niniejszego paragrafu terminu (art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta).

§9. Reklamacje

 1. Reklamację składaną przez Użytkownika Serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług należy sporządzić w formie pisemnej.
 2. Reklamacja powinna zawierać: adres email osoby składającej reklamację, nazwę konta Użytkownika, której dotyczy reklamacja, przedmiot reklamacji, uzasadnienie.
 3. Reklamację należy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Usługodawcy podany w Regulaminie, w terminie 30 dni od chwili zaistnienia przedmiotu reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu jej doręczenia. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany w reklamacji.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu oraz nieprawidłowego korzystania z Aplikacji przez Użytkownika, chyba że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie Internetu.

§10. Polityka prywatności

Aktualna treść polityki prywatności jest ogólnie dostępna pod adresem https://gramaster.pl/polityka-prywatnosci.

§11. Polityka plików cookies

Aktualna treść polityki plików cookies jest ogólnie dostępna pod adresem https://gramaster.pl/polityka-cookies.

§12. Treść serwisu i prawa autorskie

 1. Materiały zawarte w serwisie Gramaster są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami).
 2. Materiały udostępniane przez Usługodawcę w ramach płatnego dostępu mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłacony dostęp na korzystanie z Treningów.
 3. Osoby posiadające opłacony dostęp mogą wykorzystywać materiały z serwisu do użytku osobistego, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.
 4. W przypadku chęci wykorzystania poza serwisem Gramaster materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji treści Aplikacji, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych ćwiczeń oraz usuwania niektórych elementów.

§13. Postanowienia końcowe

 1. W miarę rozwijania się Serwisu Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz zasadach polityki prywatności.
 2. Zmiany w regulaminie obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie https://gramaster.pl/regulamin.
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy dla Usługodawcy sąd powszechny.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich regulacji prawnych.
 6. Użytkownik, który nie akceptuje Regulaminu, powinien natychmiast opuścić Serwis i nie korzystać z jego Usług.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwijania serwisu i modyfikowania jego funkcjonalności, w celu polepszenia jakości serwisu.